Promotia s-a incheiat, castigatorii sunt: M. Vlasceanu, M. Gheorghe, I. Opris, L. Lupu și A. Matei

REGULAMENT CONCURS Kara Baby „Câștigă un voucher de cumpărături Kara Baby!”

REGULAMENT CONCURS Kara Baby

„Câștigă un voucher de cumpărături Kara Baby!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul programului este SC Kara Baby SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mizil, Prahova, str. Spicului nr. 1, et. 1, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J29/1013/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO21610559, numit în cele ce urmează “Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ,,Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe site-ul www.karababy.ro. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

1.4. În cadrul acestui Concurs se vor desfășura următoarele servicii: -se vor prelua prin intermediul site-ului următoarele date: nume, prenume, e-mail și nr. de telefon. Extragerea câștigătorilor se va realiza prin sistemul tragerilasorti.ro. Extragerea va fi realizată conform procedurii descrise pe site-ul www.tragerilasorti.ro.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, online pe site-ul www.karababy.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul începe la data de 30 iunie 2017 și se va desfășura până la data de 09 iulie 2017, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”).

3.2. Înainte de începerea Concursului și după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe site.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în România, care au împlinit 18 ani până la data începerii prezentului Concurs și au achiziționat în perioada 30.06.2017 - 09.07.2017 produse de pe site-ul www.karababy.ro. Participarea la Concurs implică cunoașterea și însușirea termenilor și condițiilor de derulare a acestuia și acordul complet și liber al participantului cu privire la acesta, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protecției datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului.

4.2. La prezentul Concurs nu au dreptul să participe angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționați mai sus.

4.3. Participantul la acest Concurs trebuie să fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail în perioada Concursului. “Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.4. Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să achiziționeze produse de pe site-ul Organizatorului în perioada 30.06.2017 – 09.07.2017. Participantul va participa la prezentul Concurs luând la cunoștință condiția mai sus menționată.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

5.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă 5 premii, fiecare pentru câte o persoană, premiile constând în 5 vouchere cu valoarea comenzii plasate în perioada menționată, pe care Participantul îl poate folosi la următoarea comandă. Voucherele sunt valabile 30 de zile.

6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. Concursul se desfășoară numai online, pe site-ul www.karababy.ro.

Înscrierea în concurs se realizează astfel:

a) Accesarea site-ului www.karababy.ro

b) Plasarea unei comenzi, fără să conteze valoarea acesteia, în perioada 30.06.2017 – 09.06.2017.

Un participant va putea fi desemnat câștigător o singură dată pe durata acestui concurs.

6.2. Câștigătorul va fi contactat și anunțat că a câștigat.

6.3. O persoană poate plasa câte comenzi dorește, iar astfel vor crește șansele de câștig.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

Premiile din cadrul prezentului Concurs se vor acorda după cum urmează: 5 vouchere cu valoarea comenzii plasate în perioada menționată, care poate fi folosit la următoarea comandă! O persoană nu poate câștiga mai multe vouchere. Cu voucherul se pot cumpăra produse de pe magazinul online KaraBaby. Voucherul este valabil 30 de zile de la data primirii acestuia prin e-mail.

SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE:

8.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile 4, 6 și 7 ale Regulamentului oficial al Concursului.

8.2. Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 48 de ore de la data afișării numelor câștigătorilor pe site-ul www.karababy.ro. Contestația se trimite prin e-mail la adresa sm@dolphinmanagement.ro și va cuprinde în mod obligatoriu: I. numele, prenumele și ziua de concurs la care a participat; II. prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestații. Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR : Înmânarea premiului câștigătorului se va face prin e-mail.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

10.1. Comenzile înscrise înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu se iau în considerare.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de sursa de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale sursei de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfășurare a Concursului.

SECȚIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR:

11.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 31649.

11.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

11.3. Prin înscrierea în Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului și cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate. Datele personale sunt colectate de Organizator doar de la câștigători și vor fi folosite pentru înmânarea premiilor; acestea sunt: numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail, unde va fi transmis voucherul. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

11.4. Organizatorul le poate solicita Câștigătorilor consimțământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de reședința și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, Participanții câștigători vor completa și valida o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

11.5. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

11.6. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001

11.7. Doar câștigătorilor li se vor solicita adresele de corespondență pentru expedierea premiilor.

11.8. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câștigătorilor.

SECȚIUNEA 12. LITIGII: În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ:

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la concurs pe pagina de Facebook KaraBaby în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA 14. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR:

14.1. Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Concursului vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

14.2 Numele câștigătorilor Concursului vor fi publicate pe site-ul www.karababy.ro în maxim 24 de ore de la încheierea concursului.

SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI: Regulamentul Oficial al concursului este disponibil gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.karababy.ro .