REGULAMENT CONCURS Kara Baby „Weekend în familie la Ferma Dacilor”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

 

1.1. Organizatorul concursului este SC Kara Baby SRL., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Mizil, Prahova, str. Spicului nr. 1, et. 1, având numărul de ordine în Registrul Comerţului J29/1013/2007, cod unic de înregistrare fiscală RO21610559, numit în cele ce urmează “Organizatorul”.

 

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ,,Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială, pe pagina oficială de Facebook KaraBaby. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 

1.3. În cadrul acestui Concurs se vor desfăşura următoarele servicii: se vor prelua prin intermediul magazinului online KaraBaby de pe site-ul www.karababy.ro următoarele date: nume, prenume, e-mail, nr. de telefon și valoarea comenzii efectuate. Extragerea câştigătorilor se va realiza prin sistemul tragerilasorti.ro, pe data de 29 martie 2019. Extragerea va fi realizată conform procedurii descrise pe site-ul www.tragerilasorti.ro.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, online pe site-ul magazinului online, www.karababy.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

3.1. Concursul începe la data de 5 martie 2019 şi se va desfăşura până la data de 28 martie 2019, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”).

 

3.2. Înainte de începerea Concursului şi după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

 

4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa în România, care au împlinit 18 ani până la data începerii prezentului Concurs şi au achiziționat produse Kara Baby cu valoare minimă de 200 RON în intervalul de desfășurare al acestui Concurs. Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi însuşirea termenilor şi condiţiilor de derulare a acestuia şi acordul complet şi liber al participantului cu privire la acesta, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului.

 

4.2. La prezentul Concurs nu au dreptul să participe angajaţii Organizatorului, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi afinii (soţul /soţia) celor menţionaţi mai sus.

 

4.3. Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să plaseze în perioada 5 martie – 28 martie 2019 o comandă în magazinul online www.karababy.ro, care să aibă valoarea minimă de 200 RON. Participantul va participa la prezentul Concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

 

5.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă un sejur de două nopți în cadrul pensiunii Ferma Dacilor din satul Tohani, comuna Gura Vădului, județul Prahova. Acest premiu include cazarea la această pensiune și masa de mic-dejun.

 

5.2. Contravaloarea în bani a acestui premiu nu poate fi oferită câștigătorului.

 

5.3. Premiul este netransmisibil.

 

5.4. Perioada sejurului va fi stabilită de către părțile implicate (câștigător, reprezentanții Kara Baby și reprezentanții Ferma Dacilor). Perioada aleasă trebuie să se încadreze în maximum 3 luni din momentul încheierii concursului.

 

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

 

6.1. Concursul se desfăşoară numai online, pe site-ul www.karababy.ro. Înscrierea în concurs se realizează astfel:

a) Se accesează magazinul online www.karababy.ro;

b) Se plasează o comandă de minimum 200 RON în perioada menționată anterior;

c) Nu se returnează comanda plasată;

Un participant va putea fi desemnat câştigător o singură dată pe durata acestui concurs. Participanții care plasează o comandă care depășește valoarea de 200 RON pe care o returnează ulterior nu vor fi eligibili pentru a câștiga premiul concursului.

 

6.2. Câștigătorul va fi contactat de către un reprezentant Kara Baby telefonic sau utilizând adresa e-mail furnizată în momentul efectuării comenzii; de asemenea, va fi anunțat public pe pagina de Facebook KaraBaby. Dacă un câștigător nu răspunde în termen de 72 de ore, premiul va fi alocat rezervei.

 

6.3. O persoană are dreptul de a participa cu o singură comandă care îndeplinește condițiile mai sus menționate.

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:

 

7.1. Premiul din cadrul prezentului Concurs se va acorda după cum urmează: datele furnizate de către participanți în momentul efectuării unei comenzi de minim 200 RON (nume și prenume) vor fi introduse pe platforma www.tragerilasorti.com, unde vor fi extrași, în mod aleatoriu, atât câștigătorul, cât și 5 rezerve.

 

7.2. După extragerea câștigătorului, această persoană va fi anunțată pe contul de Facebook Kara Baby și va fi contactată de către un reprezentant, pentru a stabili detaliile sejurului.

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE:

 

8.1. Pentru a fi validat drept câştigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile descrise în secţiunile 4, 6 şi 7 ale Regulamentului oficial al Concursului.

 

8.2. Contestaţii: Contestaţiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 48 de ore de la data afişării numelor câştigătorilor în pagina de Facebook KaraBaby. Contestaţia se trimite prin e-mail la adresa office@karababy.ro şi va cuprinde în mod obligatoriu: I. numele, prenumele şi ziua de concurs la care a participat; II. prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestaţii. Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR:

Înmânarea premiilor câştigătorilor se va face prin e-mail sau telefonic.

 

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

 

10.1. Comenzile plasate după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

 

10.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de sursa de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale sursei de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

 

10.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care câştigătorul îşi pierde dreptul de a folosi serviciile de internet pe durata Concursului.

SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

 

11.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 31649.

 

11.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

 

11.3. Prin înscrierea în Concurs, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului şi cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate. Datele personale sunt colectate de Organizator doar de la câştigători şi vor fi folosite pentru înmânarea premiilor; acestea sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, unde va fi transmis voucherul. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

 

11.4. Organizatorul le poate solicita Câştigătorului consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţa şi imaginea lui. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care participantul nu este de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

 

11.5. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

 

11.6. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

 

11.7. Doar câştigătorului i se vor solicita adresele de corespondenţă pentru expedierea premiului.

 

11.8. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este înmânarea premiului câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII:

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ:

 

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţă Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

 

13.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs pe pagina de Facebook KaraBaby în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR:

 

14.1. Numele câştigătorilor şi premiile câştigate în cadrul Concursului vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

 

14.2. Numele câştigătorilor Concursului vor fi publicate pe pagina de Facebook KaraBaby în maxim 24 de ore de la încheierea concursului.

 

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

Regulamentul Oficial al concursului este disponibil gratuit oricărui solicitant pe pagina de Facebook KaraBaby și pe site-ul www.karababy.ro.

 

Produs adaugat in lista de favorite

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Pentru detalii, va rugam sa consultati Politica de confidentialitate.